دوره هایی که شرکت افق افروز آترین برای تایید صلاحیت شرکت شما برگزار میکند شامل موارد زیر میباشد :

برگزاری این دوره ها بصورت حضوری ،غیر حضوری و در محل شرکت برگزار میگردد .