انجام بازرسی های ادواری با مجوز رسمی از مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار اداره کار میباشد :